ALGEMENE VOORWAARDEN

 

VOOR  EEN OPTREDEN EN/OF HET MUZIKAAL VERZORGEN VAN EEN FEEST DOOR

JAN AKKU EN DE PECHLAMPEN

 

 


Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en Jan Akku en de Pechlampen, hierna Jan Akku genoemd, inclusief overeenkomsten in de onderhandelingsfase, alsmede op aanbiedingen door Jan Akku aan opdrachtgever uitgebracht.

           

1.2.      Jan Akku aanvaardt uitdrukkelijk geen voorwaarden van opdrachtgever. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden door opdrachtgever gesteld, zijn slechts bindend indien en voor zover Jan Akku hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

           

Artikel 2 - Aanbieding

2.1.      De aanbieding heeft een geldigheidsduur van 1 dag na aanbiedingsdatum en moet steeds als één ondeelbaar geheel worden beschouwd.

            De aanbieding voor het optreden geldt onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.

           

2.2.      Het auteursrecht van de aanbieding berust bij Jan Akku. Gegevens uit de aanbieding mogen slechts na schriftelijke toestemming van Jan Akku worden overgenomen.

 

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

3.1.      Indien het aanbod van Jan Akku wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Jan Akku:

            - hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt,

            - hetzij met de uitvoering van het optreden c.q. verzorgen van het feest aanvangt.

 

Artikel 4 - Aanvang optreden; prijs en betaling

4.1.1     De overeengekomen prijzen of tarieven zijn exclusief consumptiegebruik (nat en droog) door bandleden en/of hun aanhang en niet voor wijziging vatbaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

           

4.1.2     Jan Akku is gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat voldoende zekerheid wordt gesteld met betrekking tot het consumptiegebruik door bandleden en/of hun aanhang.

           

4.1.3     Eventueel niet genuttigde consumpties, echter wel beschikbaar gesteld, kunnen zonder meer na afloop van de overeenkomst vrij van kosten door Jan Akku worden gevorderd.

           

4.2.      Jan Akku is gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen uit de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld door een bankgarantie.

           

4.3.      Voor de wijze van betaling en de termijnen geldt: direct na afloop, cash.

           

4.4.      Over een achterstallige termijn is, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, de opdrachtgever vanaf de vervaldag rente verschuldigd naar een percentage van 4 punten boven de wettelijke rente, alsmede de met de inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die op tenminste 15% van het betreffende bedrag bepaald worden.

           

            Het bovenstaande geldt onverminderd de bevoegdheid van Jan Akku om enige openstaande verplichting harerzijds op te schorten in het geval de opdrachtgever nalatig is met de betaling van een of meer verschuldigde termijnen.

           

4.5.      De eventuele 1e toegift is bij de prijs inbegrepen. Eventuele meerdere toegiften (ook indien deze gevraagd worden door het publiek en niet in opdracht van opdrachtgever worden uitgevoerd), worden extra betaald. De hoogte van dit bedrag wordt samen met opdrachtgever en Jan Akku bepaald, maar mag nooit hoger of lager zijn dan 10% van de prijs van het gehele optreden.

           

4.6.      Het risico van valse noten gaat van Jan Akku op opdrachtgever over bij aanvang optreden.

 

Artikel 5 - Regie

5.1.      Indien Jan Akku een optreden verricht onder leiding en toezicht van de opdrachtgever, dan zijn Jan Akku's tarieven van toepassing, zoals deze gelden ten tijde van de verrichting. Daarnaast zal opdrachtgever de reiskosten in de ruimste zin van het woord aan Jan Akku vergoeden, waaronder onder meer ook te verstaan zijn de kosten voor logies, maaltijden, dagvergoedingen, naar de op het moment van verrichting geldende maatstaven van Jan Akku.

 

Artikel 6 - Contractwijzigingen

6.1.      Contractwijzigingen bestaan uit:

            a) Meer dan 1 toegift, of

            b) Andere wijzigingen.

           

6.2.      Als toegift wordt beschouwd wijzigingen in de lengte van het optreden en/of de hoedanigheid van hetgeen is overeengekomen tussen Jan Akku en opdrachtgever na de uitvoering van de overeenkomst en al dan niet schriftelijk vastgelegd.

 

            Indien er prijsconsequenties ontstaan als gevolg van een toegift, die boven respectievelijk onder de in artkel 4.5. genoemde 10% uitkomen, dan zullen deze prijsconsequenties worden vergoed aan Jan Akku. De als gevolg van een toegift ontstane tijdsconsequenties geven recht op verlenging van de levertijd en vergoeding van de met deze verlenging samenhangende kosten.

           

6.3.      Andere wijzigingen zijn al die wijzigingen niet zijnde een toegift. Jan Akku en opdrachtgever zullen voor de aanvang van de toegift de prijs- en/of tijdsconsequentie overeenkomen.

           

6.4.      Alle contractwijzigingen dienen tijdig aan Jan Akku schriftelijk te worden medegedeeld. Alle kosten, veroorzaakt door contractwijzigingen en gemaakt om aan de levertijd te kunnen voldoen, zullen door opdrachtgever worden vergoed aan Jan Akku.

           

6.5.      Jan Akku zal contractwijzigingen apart factureren, overeenkomstig het alsdan overeengekomen betalingsschema.

 

Artikel 7 - Aanvang optreden

7.1.      Het optreden begint wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen, alle formaliteiten welke vereist mochten zijn voor de uitvoering zijn vervuld, alle door opdrachtgever te verschaffen gegevens, materialen en alle benodigde bescheiden aan Jan Akku zijn verstrekt en de aanbetaling, indien overeengekomen, door Jan Akku is ontvangen.

           

7.2.      Extra kosten door Jan Akku gemaakt als gevolg van onder andere wachttijden, extra toegiften, optredenverlenging zullen aan Jan Akku worden vergoed, tenzij deze extra kosten het directe gevolg zijn van een oorzaak toe te rekenen aan Jan Akku.

           

7.3.      Indien sprake is van een aan Jan Akku toerekenbare vertraging in de overeengekomen levertijd en opdrachtgever daardoor aantoonbare schade lijdt, zal Jan Akku een boete verschuldigd zijn van 0,1% van de overeengekomen prijs van het totale optreden. De boete geldt als enig rechtsmiddel.

           

7.4.      Indien door overmacht de voortgang van het optreden wordt vertraagd, zal het optreden worden verlengd met een periode gelijk aan de duur van deze vertraging. Tussen opdrachtgever en Jan Akku zal schriftelijk worden overeengekomen welke maatregelen getroffen zullen worden om de vertraging te beperken. Het bepaalde in deze clausule laat de overige rechten van Jan Akku onverlet.

 

Artikel 8 - Eindapplaus

8.1.      Indien een eindapplaus uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, dan is de opdrachtgever gerechtigd daarbij aanwezig te zijn.

            Jan Akku is gehouden opdrachtgever tijdig in kennis te stellen wanneer het eindapplaus zal plaatsvinden om opdrachtgever in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn, dan wel zich te doen vertegenwoordigen door speciaal daartoe gemachtigde personeelsleden of derden.

            Indien opdrachtgever dan wel zijn gemachtigde vertegenwoordiger niet aanwezig is bij het eindapplaus, dan stelt Jan Akku de opdrachtgever in kennis van het  eindapplausrapport, waarvan de inhoud alsdan bindend is.

 

Artkel 9 - Aanvaarding

9.1.      Tenzij anders overeengekomen, levert Jan Akku liedjes "live on stage", voorzien van muzikale verpakking, voor zover noodzakelijk in verband met transport. "live on stage" dient te worden uitgelegd volgens de meest recente uitgave door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs van de "Internationale Arbeidsvoorwaarden voor de Muzikant".

           

9.2.      Een optreden geldt als door opdrachtgever aanvaard indien één van de volgende situaties optreedt: (1) wanneer de desbetreffende liedjes zijn geleverd conform lid 1 van dit artikel, (2) wanneer het eindapplaus als bedoeld in artikel 8 succesvol is afgesloten of (3) wanneer de liedjes door opdrachtgever in gebruik worden genomen, ook als Jan Akku niet de liedjes leverde, maar daarvoor werkzaamheden verrichtte; tenzij anders is bepaald in de overeenkomst geldt het vroegste moment.

           

9.3.      In geval van tekortkomingen, die de voorziene liedjes niet of nauwelijks beïnvloeden, zullen de liedjes ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal zulke tekortkomingen onder garantie ingevolge art.12 zo spoedig mogelijk verhelpen. Het liedje kan nog een keer gespeeld worden.

 

Artikel 10 - Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen

10.1.     Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen en overige gegevens afgebeeld in meegezonden brochures, circulaires, catalogi, prospectussen, advertenties, prijslijsten en afbeeldingen zijn uitsluitend indicatief. Deze gegevens binden Jan Akku slechts voor zover de overeenkomst haar gebondenheid daaraan uitdrukkelijk vermeldt.

 

10.2.     De speciale kennis (know how) die ontwikkeld wordt in de uitvoering van het optreden, wordt het exclusieve eigendom van Jan Akku alsmede het recht op octrooi, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artkel 11 - Faciliteiten

11.1      Opdrachtgever zal Jan Akku alsmede haar onderaannemers te allen tijde gedurende het gehele optreden de vrije toegang tot het gebouw verschaffen en hen in de gelegenheid stellen ongehinderd te werken. Vertragingen als gevolg van onvoldoende faciliteiten zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

           

11.2.     Tenzij anders wordt overeengekomen zal opdrachtgever op of in de directe nabijheid van het podium onder meer de volgende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen: bier, riolering, elektriciteit 220-380 V, zowel voor versterkingsdoeleinden als voor verlichting en verwarmingsdoeleinden, stoom en perslucht. Daarnaast stelt opdrachtgever tijdig en kosteloos beschikbaar ruimte voor het plaatsen van een (mobiele) kleedkamer, alsmede opslag- en parkeergelegenheid etc. en alle andere benodigdheden zoals cigaretten en sigaren.

            Zowel het podium als aanvoerwegen zullen behoorlijk verhard zijn en van een goed functionerend afwateringssysteem zijn voorzien. De kosten door Jan Akku gemaakt als gevolg van het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de bovengenoemde faciliteiten zullen door opdrachtgever worden vergoed.

 

Artikel 12 - Garantie

12.1.     Jan Akku garandeert niet dat de liedjes, het optreden en alle diensten vrij zullen zijn van fouten, defecten en gebreken en dat zij niet in overeenstemming zijn met de eisen van de overeenkomst gedurende een garantieperiode van twaalf (12) maanden na aanvaarding als volgens artikel 9.

           

12.2.     In dit artikel wordt onder liedjesverstaan:

            (1) alle liedjes, improvisaties, welke geleverd worden krachtens de overeenkomst of

            (2) liedjes, welke verzoeknummers zijn van publiek en/of opdrachtgever.

           

12.3.     Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt Jan Akku zich om fouten, defecten en gebreken kosteloos te herstellen, naar keuze van Jan Akku door opnieuw het liedje te spelen of door vervanging van het desbetreffende liedje. De ingevolge de garantieverplichting door Jan Akku vervangen liedje of onderdelen daarvan worden eigendom van Jan Akku.

           

12.4.     Het vorige lid geldt op overeenkomstige wijze voor liedjes tijdens benefitoptredens, popfestivals, live Radio- en TV-uitzendingen met dien verstande dat Jan Akku niet de deugdelijkheid van de liedjes garandeert. Jan Akku zal de gebreken van die liedjes trachten te herstellen.

           

12.5.     Het bepaalde in lid 3 van dit artikel geldt op overeenkomstige wijze voor door Jan Akku geleverde composities, arrangementen, adviezen, aanwijzingen, en alle overige professionele diensten, met dien verstande dat Jan Akku niet gehouden is de gebreken daarin, door fouten of nalatigheden, te herstellen door herlevering van de desbetreffende dienst. Daarnaast aanvaardt Jan Akku geen aansprakelijkheid voor directe schade aan publiek en/of faciliteit als gevolg van fouten of nalatigheden in het door haar geleverde optreden.

           

12.6.     Het bepaalde in lid 3 van dit artikel geldt op overeenkomstige wijze voor pilotoptredens, nieuwe liedjes, studies en onderzoeken, met dien verstande dat Jan Akku daarvoor alleen een inspanningsverplichting heeft.

           

12.7.     Ingeval Jan Akku optredens verricht onder supervisie van de opdrachtgever dan wel middels het uitlenen van personeel aan de opdrachtgever garandeert Jan Akku enkel dat het personeel over de toegezegde vakbekwaamheid beschikt.

           

12.8.     Op van derden betrokken materialen of diensten zijn alleen de door betrokken leveranciers verstrekte garanties van toepassing.

           

12.9.     Schade ontstaan als gevolg van:

-           normale optredens;

-           het niet inachtnemen van de te verstrekken consumpties;

-           gebruik anders dan het voorziene normale gebruik;

-           montage, installatie of reparatie door derden en of door opdrachtgever zelf;

-           het niet in acht nemen van enig overheidsvoorschrift;

-           voorgeschreven materialen, ontwerp, werkwijzen door opdrachtgever, alsmede van door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken valt nimmer onder enige garantie.

           

12.10.   Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de constatering daarvan, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na het verstrijken van de garantietermijn schriftelijk te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen Jan Akku terzake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen kunnen niet aanhangig worden gemaakt.

           

12.11.   Jan Akku geeft alleen garantie op optredens waarvoor zij een tegenprestatie heeft bedongen.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1.     Na aanvaarding is Jan Akku niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen dan tot nakoming van de volgens artikel 12 omschreven garantieverplichtingen.

           

13.2.     Onverminderd hetgeen overigens in deze voorwaarden terzake aansprakelijkheid van Jan Akku is bepaald, aanvaardt Jan Akku geen aansprakelijkheid voor bedrijfsschade en/of andere vormen van indirecte of gevolgschade en schade t.o.v. derden, behoudens opzet of grove schuld van Jan Akku en/of ondergeschikten van Jan Akku.

           

13.3.     Jan Akku aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in welke zin ook, indien Jan Akku voor haar optreden of liedjes geen tegenprestatie bedongen heeft.

           

13.4.     Elke aanspraak op naleving van contractuele verplichtingen van Jan Akku vervalt indien de opdrachtgever met de vervulling van enige verplichting zijnerzijds tegenover Jan Akku in gebreke is.

 

Artikel 14 - Overmacht

14.1.     Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd. In bovenstaand verband wordt mede als overmacht beschouwd, al dan niet tijdelijke, storingen in een der faciliteiten der partijen, danwel belemmeringen waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert wordt, waaronder tevens, doch niet uitsluitend, begrepen omstandigheden als staking, uitsluitingen, maatregelen van hogerhand, staat van oorlog en/of beleg, brand, natuurrampen, epidemieën, extreem lange vorstperiodes, extreme weersomstandigheden en soortgelijke omstandigheden, of omstandigheden te wijten aan onderaannemers.

           

14.2      Overmacht dient uiterlijk veertien dagen na het optreden door de betreffende partij te worden gemeld en schort de wederzijdse verplichtingen op. Indien de overmacht langer dan twaalf maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 15 - Beëindiging

15.1.     In geval van niet behoorlijke of niet tijdige voldoening door opdrachtgever aan zijn verplichtingen of in geval van overmacht, (dreigend) faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, heeft Jan Akku het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Jan Akku tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. Het bovenstaande geldt onverminderd de overige aan Jan Akku toekomende rechten.

 

Artikel 16 - Eigen gecomponeerd repertoire: gebruiksrecht en eigendom

16.1.     Indien de levering mede eigen gecomponeerd repertoire omvat, dan verleent Jan Akku de opdrachtgever geen gebruiksrecht op het eigen repertoire en de daarbij behorende documentatie, met inbegrip van nieuwe versies, voor zover levering van nieuwere versies schriftelijk is overeengekomen.

           

16.2.     De eigendom van en alle rechten van wat voor repertoire dan ook blijven te allen tijde bij Jan Akku of de toeleverancier die Jan Akku het recht heeft verleend de liedjes aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Eventuele aanduidingen van auteursrecht zullen niet door de opdrachtgever worden verwijderd. De opdrachtgever is ermee bekend dat de liedjes vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Jan Akku of de toeleverancier bevat en zal ervoor zorgdragen dat de liedjes geheim worden gehouden en niet aan derden bekend wordt gemaakt. Het staat Jan Akku vrij technische maatregelen te nemen ter bescherming van de liedjes.

 

Artkel 17 - Geschillen en toepasselijk recht

17.1.     Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, danwel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, overeen deze geschillen te behandelen overeenkomstig het Minitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

            Indien met betrekking tot deze geschillen door partijen geen vergelijk bereikt wordt overeenkomstig dat Reglement, zullen deze geschillen op verzoek van de meest gerede partij worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

           

17.2.     Op deze voorwaarden en op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.